ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Новини

Уъркшоп за родители и учители на тема: "Как дасъздаваме общност"

Уважаеми родители, На 13.06.2024г. от 17,00ч. в музикален салон / допълнителна сграда/ на ДГ №105 „ Ракета“ ще се проведе :Уъркшоп за родители и учители на тема: "Как да създаваме общност" Инфо за събитието По време на едночасовата ни работа, заедно учители и родители ще търсим ...

Важно съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че на 28 и 29.12.2023г. ДГ №105 „ Ракета“  няма да работи с деца, поради липса на заявени за  присъствие  деца от родители. На 02.01.2024г. ще функционират 3 градински групи и яслени групи, според броя на заявените деца. Децата от ...

Съобщение

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че по  Предписание с изх.№ ЗП -02-386/09.11.2023г. на СРЗИ в ДГ №105 „ Ракета“ ще бъде проведено профилактично изследване за ентеробиоза на децата от 1 до 4 възрастова група детска градина. За целта ще се вземат проби перинален отпечатък от ...

Родителски срещи за учебната 2023-2024г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че родителските срещи за учебната 2023/2024г. в ДГ №105 „ Ракета“ ще бъдат проведени по групи от 17.00 ч. при следния график: I-А група – 26.09.2023г. I-Б група – 26.09.2023г. II- А група – 27.09.2023г. II-Б група – ...
На 12.06.2023г. 6 учители от ДГ №105 "Ракета" взеха участие в проект на СО р-н "Подуяне" - ДГ 105 Ракета - София

На 12.06.2023г. 6 учители от ДГ №105 "Ракета" взеха участие в проект на СО р-н "Подуяне"

На 12.06.2023г. 6 учители от ДГ №105 " Ракета" взеха участие в проект на СО р-н "Подуяне" -  "Детският животе безценен". Обучението на тема" Детски спешни състояния" бе осъществено от Академия Първа ...

Важна информация за родителите

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че през месец юли / от 03.07.2023г.до 31.07.2023г./ ДГ №105 „ Ракета“ няма да работи с деца, поради ремонтни дейности на всички детски площадки в двора на детската градина. Ремонтът ще бъде осъществен от р-н „ Подуяне“ по проект „ ...

За родителите на деца от 4-та възрастова група

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че на 28.03.2023г. от 17,00ч. в ДГ №105 ще се проведе родителска среща с директори и учители от училищата в район „ Подуяне“, във връзка с предстоящото кандидатстване на вашето дете. Ще се радваме на вашето присъствие. Йорданка ...

Предстоящата  пролетна ваканция

Уважаеми родители, Във връзка с предстоящата  пролетна ваканция , обявена със заповед на министъра на образованието и науката от 08.04.2023г. до 17.04.2023г. и Великденските празници, моля до 28.03.2023г. да предоставите актуална и точна информация за присъствията на децата по групите за ...

Коледен базар

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 20.12.2022г. и 21.12.2022г.от 11,00ч.в парк" Герена" р-н "Подуяне"  организира благотворителен Коледен базар. Изделията са изработени от деца, учители и родители от детските градини в р-н "Подуяне". Каузата е "деца помагат на деца". Събраните ...

13 ноември

Инициативи

Коледен празник

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че дядо Коледа ще пристигне в ДГ №105 " Ракета" на 16.12.2022г. и ще раздаде подаръци на най-красивите, най-умните и най- добрите деца.Коледният празник ще бъде по групи.Стартираме в ...

Екскурзия

Провеждане на еднодневна екскурзия до гр.Копривщица- "Хлебна къща" за децата от 2,3 и 4 възрастова група на 27.10.2022г.

Информация за родителите относно постъпването на децата в ДГ № 105 "Ракета" , класирани за прием през новата учебна година

Уважаеми родители, Постъпването на децата в ДГ №105 „ Ракета“ , класирани за прием през новата учебна година се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември. За текущите класирания сроковете текат от датата на ...

Информация за родителите относно провеждане на планов прием на новоприети деца

Уважаеми родители, При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: – здравно-профилактична карта на детето, попълнена ...

Съобщение за родителите на децата от ДГ № 105

След ваканцията е необходимо да се представят следните медицински документи: Лична здравна профилактична карта издадена от лекар с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за ...

Съобщение за родителите на новоприетите деца

Предния работен  ден, преди постъпването на детето в детската градина, родителите на новоприетите деца  от 8:30 до 16:00 часа трябва да донесат при медицинската сестра в администрацията следните документи  съгласно Наредба №3 от 05.02.2007 година на МНЗ: Лична здравна ...

Важна информация за родителите относно таксите за детски ясли и детски градини

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че с промяната на Закона за корпоративното подоходно облагане / ДВ бр.17/ 2022г./ в & 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от ...

Психологическа подкрепа

ОСИГУРЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID-19 0877183133 ТЕЛЕФОННАТА ЛИНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЩЕ РАБОТИ ПО ГРАФИК , НА КОЯТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ПСИХОЛОЗИ ...

Важно съобщение за родителите !

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община - 14.10.2021 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се ...

Важна информация !!!

Уважаеми родители,  От 17.09.2021 г. гр. София попада в червена зона поради отчетена 14-дневна заболеваемост. Следователно децата от подготвителните групи могат да отсъстват от 01.10.2021г., като родителите следва да уведомят писмено със  заявление по образец,  публикувано  на ...

Конкурс за охрана - СОТ

Подаване на оферти  за  охранителна дейност /  СОТ / на територията на ДГ №105 „ Ракета” за периода от 01.09.2021г. до 31.08.2022г.Срок за подаване на оферти от 16.08.2021г до 20.08.2021г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ ...

Обяви - ДОД

Обяви - ДОД

Проект по БДП

ДГ №105 "Ракета" спечели проект по БДП на тема "Какво знае и може малкият пешеходец?".Проектът е финансиран от програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община. Реализира се с финансоват

Информация за родителите

На основание Заповед на кмета на  район „Подуяне“ , считано от 12.04.2021 г. /понеделник/ до  второ нареждане, в Детска градина №105“Ракета“ ще бъдат настанени за отглеждане деца от Детска градина №177 „Лютиче“. Това се налага поради авария и ремонт ...

Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Детска градина No 105 „Ракета“ е одобрена да работи по Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ...

от ръководството

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че от 04.01.2021г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини и ясли. Необходимо е стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. При възобновяване посещението на детето родителите попълват декларация за информирано съгласие по образец, ...

Затваряне на детската градина!

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че във връзка с издадена заповед от 25.11.2020г.  на министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата от градински и яслени групи в ДГ №105 „ Ракета“ за времето от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. Таксите на децата за м.ноември ...

карантина

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че 19 деца от 2-б група са поставени под карантина от СРЗИ от 17.11.2020г.до 26.11.2020г./вкл./.заради контакт с учител с +PSR тест. Карантинирани са децата присъствали в понеделник 16.11.2020г.в групата.Останалите неконтактни деца могат да посещават детската ...

Отсъствия в ПГ

Децата от ПГ от области в червена или оранжева зона могат да отсъстват по желание на родителите. Съгласно допълнение  / обн. ДВ, бр.95/06.11.2020г. на Наредба №5/2016г.за предучилищното обпразование, през учебната 2020/2021г. деца записани за задължително предучилищно образование в ДГ , ...

СОС

Уважаеми родители, На заседание на СОС от 12.11.2020г. се създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  на Наредба за прием на деца в общинските детски градини  нов & 10 със следното съдържание. " През учебната 2020/2021г. за децата класирани и записани в яслена група,първа и втора ...

Световен ден на добротата

"Три важни неща има в човешкия живот: първото е да си добър, второто е да си добър и третото е да си добър." Хенри Джеймс Днес е световният ден на добротата! Денят се празнува от 1998г., когато на 13.11.се провежда първата конференция на Световното движение на добротата. Да направим добро! ...

Важно за родителите

Уважаеми родители,  В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 ...

Й.Манова

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че при децата,които възобновяват посещенията си в детската градина и ясла се изискват: 1.При отсъствие за повече от два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. 2. При отсъствие за повече от 10 дни - медицинска бележка от личния лекар за ...

Манова

Подаване на документи за комбинирана охранителна дейност / физическа, невъоражена охрана и СОТ / на теритоприята на ДГ №105 " Ракета", гр.София за периода 01.09.2020г. до 31.08.2021г. Срок за подаване на оферти от 10.08.2020г. до 21.08.2020г., от 9,00ч. до 13,00ч.в канцеларията на ДГ ...

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ЗАПИСАНИ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Анкета, може да попълните от ---> ...

Работно време

Работно време за прием на документи на новоприетите деца за учебната 2020/2021г. от понеделник до петък от 9,00ч.до 12,00ч. от 13,00ч.до ...

Училищно мляко и Училищен плод

Уважаеми родители, На 24.04.2020г./петък/ в ДГ №105 ще се раздават продукти по схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" за децата от 1 до 4 група на детската градина / без детска ясла/ по изготвен график: Iа и  Iб - 11,00ч. до 12.00ч. IIа и  IIб - 12,00 до 13,00ч. IIIа и  IIIб ...

за ПГ

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че удостоверенията за завършена подготвителна група се издават в края на месец май. Получават се срещу подпис от канцеларията на ДГ №105 / от 01.06. до 05.06.2020г./. Бъдете ...

Важно

Уважаеми родители, Таксите за допълнителни образователни дейности  не се заплащат по банков път.Те ще бъдат заплащани на каса при отмяна на извънредното ...

За родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители , Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2020/2021г.Ви уведомяваме , че справки за постоянен и настоящ адрес  ще се извършват служебно от директорите  на съответното училище , без да е необходимо да посещавате районната ...

Заплащане на такси

Уважаеми родители, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведеното извънредно положение в РБ в ДГ №105 „Ракета“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път. Реквизитите  за ...

съобщение - преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община

Уважаеми родители, Със заповед на здравния министър от 13.03.2020г. и Заповед на Кмета на СО №1485/13.03.2020г. се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община в сила до 29.03.2020г. Срокът на настоящата заповед може да бъде променян в ...

Директор

Уважаеми родители, Във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус COVID -19 в настоящия момент се забранява влизането на външни лица в детското заведение за неопределено време.Следете в сайта на ДГ №105 кога ще е възможно да се осъществи " Деня на отворени ...

Очакваме ви!

На 10.04.2020г. ДГ №105 "Ракета" ще отвори вратите си за всички бъдещи родители и деца, които искат да разгледат детската градина.Те ще имат възможност да се запознаят с яслените  и първа група в детската градина, музикален салон, физкултурен салон, кабинет по английски език, басейн. Всички, ...

Бяла детска градина

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че за 5 поредна година от 29.02.2020 до 04.03.2020г. за децата от ДГ №105 се организира ски- училище. За повече информация се обърнете към учителите по ...

Дядо Коледа

Дядо Коледа ще пристигне в ДГ №105 "Ракета" на 20.112.2019г.в 15,30ч. и ще раздаде подаръци на най-красивите, най-умните и най-добри ...

Покана

Уважаеми родители, Във връзка с учредяването на Обществен съвет /ОС/ в ДГ №105 "Ракета" каним излъчените представители на родителите от всяка група на 14.11.2019г./четвъртък/ от 17,30ч. в музикален салон / нова сграда/ за събрание. Дневен ред: 1.Запознаване с Правилник за създаването, ...

Йорданка Манова

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви,че родителските срещи в ДГ №105 ще бъдат проведени на: 24.09.2019г. - III-а, III-б, IV група 25.09.2019- I-а, I-б, II-а група 02.10.2019-II-б група 09.10.2019- I и II яслени групи от ...

Йорданка Манова

Уважаеми родители, Съгласно разпоредбите на Наредба №15/12.05.2005г.Ви уведомяваме, че в ЛЗПН задължително трябва да бъдат вписани имунизациите на децата от личните ...

Консултации

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че през учебната 2019/2020 година консултациите с родителите ще се провеждат: Вторник: от 13,00ч. до 14.00ч. за яслени групи Сряда: от 12,30ч. до 13,30ч. за градински ...

Йорданка Манова

Конкурс за охрана

Капачки за бъдеще

Децата и колективът на ДГ №105 "Ракета" само за няколко месеца събраха и предадоха 200кг. пластмасови капачки за закупуване на детски ковьози.Продължаваме, дори с тази акция да помогнем само на 1 дете в нужда си ...

Хайде на море!

За децата на ДГ №105 "Ракета" се организира синя детска градина от 29.06.2019г.до 08.07.2019г.в гр.Царево, х-л "Панорама".за повече информация се обръщайте към учителите на ...

"Да съхраним българското" 2019 г.

Децата от III ПГ на ДГ №105 "Ракета"ще вземат участие в празника на район "Подуяне" - "Да съхраним българското", който ще се проведе на 17.05.2019г.от 15,00ч. в парк " ...
Участие в семинар - практическо обучение за работа с електронен дневник - EDG.bg - ДГ 105 Ракета - София

Участие в семинар - практическо обучение за работа с електронен дневник - EDG.bg

На 31-11-2018 г. се проведе дългоочакваното пракическо обучение за работа с електронния дневник за детски градини edg.bg Семинарът се проведе от 9:00 часа в Зала 1 на "Парк хотел Витоша" - София, като в него взха участие директори, преподаватели и домакини от 15 детски градини от София, Радомир, ...

Седмично меню

Седмичното меню се поставя в понеделник на всички входове , във всички сгради на ДГ №105 "Ракета".Менюто се изготвя от медицински специалисти "Здравен кабинет".С него се запознават домакина и готвача на детското заведение.Одобрява се от директора.Храненето на децата е съобразено с Наредба ...

Дари бъдеще

Децата и колективът на ДГ №105 " Ракета" активно се включиха в кампанията за събиране на пластмасови капачки " Дари ...

Обява ДОД

Обява ...

Охрана

Подаване на оферти за комбинирана охранителна дейност / физическа,невъоражена и СОТ/ на територията на ДГ №105 "Ракета" за периода от 01.09.2018г до 31.08.2019г.Срок за подаване на оферти от 01.08.2018г.до 14.08.2018г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ №105.Необходими документи:1.Ценова ...

Конкурс ДОД

Ръководството на ДГ №105 "Ракета" уведомява участниците в конкурса за ДОД, че отварянето на пликовете с документи ще се осъществи на 05.06.2018г. от 9,30ч. в учителската стая на  допълнителна сграда на ...

Ден на отворени врати

Ден на отворени врати

Децата на Подуяне спортуват

    На 31.10.2017 г. в ДГ № 105 ”Ракета” се проведе финалният етап на проекта „ Бързи,здрави и умни”, по който работихме съвместно с районната администрация на район „ Подуяне” и децата от IV –те групи на ДГ № 74, ДГ № 110 и ДГ № 148. Наши ...

Йорданка Манова

За децата на ДГ №105 ще се организира зелена детска градина в хотел "Орбел-спа"- Добринище от 06.11.2017г. до 10.11.2017г.зелена детска ...

ДГ №105

Участие в проект

Конкурс за охрана 2017г.

КОНКУРС ЗА ОХРАНА Подаване на оферти за комбинирана охранителна дейност / физическа и СОТ / на територията на ДГ №105 „ Ракета” за периода от 01.09.2017г. до 31.08.02018г.Срок за подаване на оферти от 01.08.2017г до 11.08.2017г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ №105.Необходими ...