ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Мисия и визия

Мисия на ДГ

 

„ Да се учим да правим, да се учим да бъдем”

             -   да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

       -    да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

       -    да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

       -  да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

- да положим основите у децата за учене през целияживот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование

   - осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

- качественото образование дававъзможност на децата да се развиват като отговорни,грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислещаи социално отговорна личност.  

 

 

 

ДГ №105„Ракета“да бъде:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 1–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.