ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

отлагане постъпването на приети деца

Уважаеми родители,

На заседание на СОС от 12.11.2020г. се създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  на Наредба за прием на деца в общинските детски градини 

нов & 10 със следното съдържание.

" През учебната 2020/2021г. за децата класирани и записани в яслена група,първа и втора градинки групи постъпването може да бъде отложено за периода ,

в който СО попада в червената или оранжева зона на усложнената епидемична обстановка.Децата за които има възможност да се грижи възрастен в къщи

могат да отсъстват , като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно."