ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Седмично меню

Седмичното меню се поставя в понеделник на всички входове , във всички сгради на ДГ №105 "Ракета".Менюто се изготвя от медицински специалисти "Здравен кабинет".С него се запознават домакина и готвача на детското заведение.Одобрява се от директора.Храненето на децата е съобразено с Наредба №6/10.08.2011г.на МЗ за здравословното хранене на децата  на възраст от 1 до 3 и от 3 до 7 години в детските заведения,Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища на Министерство на земеделието и храните и Наредба №23/2005г. за физиологичните норми на хранене. Ежедневно храната на децата се приготвя в кухня, отговаряща на съвременните изисквания на НАССР системата.