ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Детска градина No 105 „Ракета“ е одобрена да работи по Проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2.

Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България.

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът

се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България