ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Избор на обществен съвет

Уважаеми родители,

Във връзка с учредяването на Обществен съвет /ОС/ в ДГ №105 "Ракета" каним излъчените представители на родителите от всяка група на 14.11.2019г./четвъртък/ от 17,30ч. в музикален салон / нова сграда/ за събрание.

Дневен ред:

1.Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на ОС към ДГ.

2.Запознаване с броя на членовете на ОС към ДГ №105.

3.Избор на 4 представители на родителите за членове на ОС.

4.Избор на 4 представители на родителите за резервни членове на ОС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ОС е орган , който се създава към всяка ДГ  за:

- Подпомагане развитието на детската градина;

- Граждански контрол на детската градина.

Родителите, които желаят могат да получат допълнителна информация от директора във всеки работен ден от 8,30ч. до 14.30ч.