ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Отсъствия по уважителни причини за ПГ

Децата от ПГ от области в червена или оранжева зона могат да отсъстват по желание на родителите.

Съгласно допълнение  / обн. ДВ, бр.95/06.11.2020г. на Наредба №5/2016г.за предучилищното обпразование, през учебната 2020/2021г.

деца записани за задължително предучилищно образование в ДГ , попадащи в червена или оранжева зона в условие на епидемична обстановка,

могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.Отсъствията са по уважителни причини.