ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Охрана 2020г.

Подаване на документи за комбинирана охранителна дейност / физическа, невъоражена охрана и СОТ / на теритоприята на ДГ №105 " Ракета", гр.София за периода 01.09.2020г. до 31.08.2021г.

Срок за подаване на оферти от 10.08.2020г. до 21.08.2020г., от 9,00ч. до 13,00ч.в канцеларията на ДГ №105.

Необходими документи:1.Ценова оферта;2.Лиценз за извършване на ЧОД;3.Разрешение за използване на радиочестоти или сключен договор със СОТ за денонощно наблюдение и реакция с

въоражени автопатрули;4.Удостоверение от КЗЛД;5.Сертификат за управление на качеството по ISO09001:2008;6.Свидетелство за съдимост на управителя;7.Удостоверение от НАП за липса

на задължения;8.Удостоверения за липса на задължения по чл.87ал.6 от ДОПК.9.Минимум 3 референции за охрана на обекти в последните 3 години.

Всички документи да са според изискванията на ЗЧОД.