ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

Важна информация !!!

Уважаеми родители, 

От 17.09.2021 г. гр. София попада в червена зона поради отчетена 14-дневна заболеваемост. Следователно децата от подготвителните групи могат да отсъстват от 01.10.2021г., като родителите следва да уведомят писмено със  заявление по образец,  публикувано  на сайта на детската градина. Отсъствията ще бъдат извинявани служебно до излизането на гр.София от червена зона. 

Йорданка Манова

Директор на ДГ №105 „Ракета“

Прикачени документи

ЗАЯВЛЕНИЕ