ДГ 105 Ракета
Детска градина в град София

КОНКУРС ЗА ОХРАНА

Подаване на оферти за комбинирана охранителна дейност / физическа и СОТ / на територията на ДГ №105 „ Ракета” за периода от 01.09.2017г. до 31.08.02018г.Срок за подаване на оферти от 01.08.2017г до 11.08.2017г. от 9,00 до 14,00ч. в канцеларията на ДГ №105.Необходими документи:1.Ценова оферта; 2.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;3.Разрешение за използване на радиочестоти или сключен договор със СОТ за денонощно наблюдение и реакция с въоръжени автопатрули; 4.Удостоверение от КЗЛД ,че е администратор на лични данни; 5.Сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008; 6.Свидетелство за съдимост на управителя;7.Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 8.Удостоверение за задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК; 9.Минимум 3 референции за охрана на обекти в последните 2 години.